Firehouse Red (NITRO-1)Firehouse Red (NITRO-1)Metal Gray (NITRO-2)Metal Gray (NITRO-2)Very Purple (NITRO-3)Very Purple (NITRO-3)
Midnight Gray (NITRO-4)Midnight Gray (NITRO-4)Sand Gold (NITRO-5)Sand Gold (NITRO-5)Cornflower Blue (NITRO-6)Cornflower Blue (NITRO-6)
Pumpkin Pie Orange (NITRO-7)Pumpkin Pie Orange (NITRO-7)Brown Sepia (NITRO-8)Brown Sepia (NITRO-8)Raspberry (NITRO-9)Raspberry (NITRO-9)
Ash Gray (NITRO-10)Ash Gray (NITRO-10)Teal Bird Blue (NITRO-11)Teal Bird Blue (NITRO-11)Camel (NITRO-12)Camel (NITRO-12)
Split Pea Green (NITRO-13)Split Pea Green (NITRO-13)Bubble Gum Pink (NITRO-14)Bubble Gum Pink (NITRO-14)Sunflower Yellow (NITRO-15)Sunflower Yellow (NITRO-15)
Cream (NITRO-16)Cream (NITRO-16)