White (5)White (5)Cherry (6)Cherry (6)Honey (Y)Honey (Y)